Hlavní menu
Hlavní strana
Aktuality
Cestopisy
Recenze
Reportáže
Vzpomínáme
Prohledávání
Počasí
Slovník OV-ČJ
Džouky
Inzeráty
Budíky
Osobní stránky
Pokec
Fórum
Chat
Kalendář
Volte
Jak se Vám líbí?


Nový zákon o provozu na pozemních komunikacích PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator    Pondělí, 13 březen 2006

Čus Motorkále, nazdárek řidiči, dobrej den piloti. Tak a máme tady další přelomovej rok 2006, ve kterém se nám opět mění zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000Sb ve znění zákona 411/2005Sb. Začíná platit 1.7.2006 a chystají se na nás pěkně pekelné změny a to nejen co se týče těch slavných bodů...!!! Jsou tam, ale i některé dobré změny. Pokusím se Vám je trošku přiblížit a objasnit.

§1 Předmět úpravy - nezměněn

§2 Vymezení základních pojmů

w) křižovatka je místo kde se protínají nebo spojují pozemní komunikace, ale za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace. (jestli je to účelová komunikace se přesně dozvíme jedině na katastrálním úřadu podle kolaudačního rozhodnutí).

ii) zádržný systém je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu a určené k zajištění přepravovaných osob. Je to bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém (dětská autosedačka).

jj) dětská autosedačka je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu k zajištění bezpečnosti přepravovaných dětí jejichž hmotnost nepřesahuje 36kg a tělesná výška nepřevyšuje 150cm.

kk) celostátní dopravní informační systém je systém obsahující aktuální informace o situaci v provozu.......... (vysílá rádio)

ll) přejezd pro cyklisty je místo na pozem. komunikaci určené pro přejíždění cyklistů vyznačené dopravní značkou.

§3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

(3) Řídit motorové vozidlo může pouze
a) osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění
b) žadatel o řidičské oprávnění pod dohledem učitele nebo skládá zkoušku
c) osoba připravující se k přezkoušení z odborné způsobilosti nebo skládá zkoušku (odebrané ŘP)

(4) Nesmějí se používat technické prostředky a zařízení znemožňující nebo ovlivňující práci policie (antiradary, rušičky atd., pokuta až do výše 100.000 Kč)

§5 Povinnosti řidiče
(1) Řidič je povinen
f) podrobit se na výzvu policisty dechové zkoušce a v případě pozitivního zjištění i lékařskému vyšetření s odběrem krve.
i) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, pokud zastaví nebo zpomalí vozidlo jedoucí stejným
směrem. (doteď platí, že zpomalit nebo zastavit musíme pokud to vyžadovala bezpečnost přecházejícího chodce)

§6 (1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v §4 a 5 dále povinen
Tento paragraf je skoro celý přepracovaný a týká se např. používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček. Bezpečnostním pásem musíme být připoutáni už za jízdy, musíme používat dětské autosedačky,nejen na dálnicích a rychlostních komunikacích, ale i v obci. Je tam, ale spousta vyjímek u dětských autosedaček - potřeba pročíst v zákoně (obsáhlý §).

(8) Doklady řidiče při řízení motorového vozidla
e) doklad o zdravotní způsobilosti (věk 60, 65, 68 a pak každé 2 roky)

(9) Potřebné doklady k řízení musíme předložit policii ke kontrole tj. - ŘP, osvědčení o registraci, zákonnou pojistku, osvědčení profesní způsobilosti řidiče (řidiči z povolání), a doklad o zdravotní způsobilosti. Na výzvu strážníka obecní policie nebo celníka ve stejnokroji musíme předložit ŘP a osvědčení o registraci.

(10) Na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo váhové zkoušce.

§7
(1) Řidič nesmí
c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné záznamové zařízení

(5) Vyjímku u držení telefonu mají řidiči policie, záchranné služby atd.

§8a Povinnosti učitele autoškoly
z toho nejsem nadšen...!!!

§9 Povinnosti přepravované osoby
(1) Přepravovaná osoba je povinna
a) být za jízdy připoutána bezp. pásem

(3) Pásem na sedadle spolujezdce a na zadních sedadlech se nemusí poutat policie, hasiči, učitelé autoškol atd.

(4) Člen horské služby při přepravě zraněného nemusí použít ochranou přilbu

§10 Povinnosti provozovatele vozidla
d) Provozovatel nesmí přikázat nebo svěřit řízení vozidla osobě, o které nezná údaje k určení její totožnosti.
Nebudeme-li znát totožnost řidiče hrozí pokuta u fyzické osoby 5.-10.000 Kč, u firem až 100.000 Kč.

(3) Provozovatel tyto údaje musí sdělit na výzvu policie nebo krajského úřadu nebo obecního úřadu.

(4) Provozovatel musí zajistit, aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející byli poučeni o používání zádržného systému. Platí to u autobusů.

§12 Jízda v jízdních pruzích
(4) Na vozovce o 2 jízdních pruzích v jednom směru mohou nákl. automobily nad 3.500kg, jízdní soupravy nad 7m délky, zvláštní motorová vozidla a motocykly do 45km konstrukční rychlosti užít levý jízdní pruh jedině pokud je to nutné k objíždění, otáčení a odbočování.
Na vozovce o 3 a více jízdních pruzích mohou tyto vozidla používat pravý a prostřední jízdní pruh, levý jen při objíždění, otáčení a odbočování.

(6) Na vozovce o 3 a více jízdních pruzích v jednom směru pokud budeme přejíždět z levého pruhu do prostředního, nesmíme ohrozit řidiče jedoucí v prostředním pruhu a také nesmíme ohrozit řidiče přejíždějící z pravého pruhu do prostředního.

(7) Při zařazování se do průběžného pruhu, musíme použít připojovací pruh pokud je zřízen a nesmíme ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu.

§17 Předjíždění
(2) Při předjíždění musíme dávat znamení směrovými světly. Toto znamení musíme dát i při předjíždění cyklisty.

(5) Řidič nesmí předjíždět
f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí
1) jde-li o předjíždění vpravo (předjížděné vozidlo odbočuje vlevo)
2) jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů, motocyklů bez postranního vozíku
3) na hlavní pozemní komunikaci
4) na křižovatce s řízeným provozem

§22 Jízda křižovatkou
(3) nesmíme vjet do křižovatky nedovoluje-li nám to situace za křižovatkou nebo v křižovatce pokračovat v jízdě a byli bychom nuceni v křižovatce zastavit. To neplatí při odbočování vlevo nebo při pouštění chodců na přechodu při odbočování doprava.

(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd dá přednost vozidlům motorovým i nemotorovým, jezdcům na zvířatech a organizovanému útvaru chodců jdoucím po kruhovém objezdu. (Kruhový objezd musí být označen značkami "Kruhový objezd" + "Dej přednost v jízdě" nebo + "Stůj, dej přednost v jízdě"). Znamení směrovým světlem při vjezdu na Kruháč nebudeme dávat. Pouze při výjezdu!

§23 Vjíždění na pozemní komunikaci

(1) Při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě, to platí i při vjíždění z účelové komunikace, stezky pro cyklisty, obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

§25 Zastavení a stání
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy, v jednosměrce můžeme vpravo i vlevo ve směru jízdy
b) musíme stát rovnoběžně s okrajem vozovky a v jedné řadě; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu, můžeme v obci stát kolmo, popř. šikmo s okrajem pozemní komunikace, ale jen vozidla do 3.500kg a také můžeme pouze zastavit v druhé řadě.

(2) Taxikáři mohou při výkonu taxislužby zastavit v druhé řadě, ale musí dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu.

§27
(1) Řidič nesmí zastavit a stát
o) na vyhrazeném parkovišti nejde-li o vozidlo, pro které je toto parkoviště vyhrazeno; to neplatí jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu 3 minut a nedojde-li k ohrožení ani omezení ostatních účastníků provozu nebo omezení řidiče vozidla, pro které je parkoviště vyhrazeno.

r) také nesmíme zastavit a stát na silniční vegetaci (tráva) nebude-li to povoleno dopravní značkou. Vyjímku má např. pošta.

§30 Znamení o změně směru jízdy

(5) Při vjíždění na kruhový objezd nedáváme směrovku ani při jízdě po kruhovém objezdu, pouze při vyjíždění nebo přejíždění z pruhu do pruhu na kruhovém objezdu.

§32 Osvětlení vozidel

(1) Motorová vozidla musejí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo obrysová světla a světla pro denní svícení (pokud je jimi vozidlo vybaveno). Tramvaj musí také svítit (musíme svítit 24hodin denně, 365 dnů v roce).

(2) Za snížené viditelnosti musíme rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo obrysová a dálková světla.

§35 Provoz na dálnici

(1) Na dálnici smí pouze vozidla nebo jízdní soupravy jejichž konstrukční rychlost není nižší než 80km/hod. Vede-li dálnice obcí smějí vozidla veřejné hromadné dopravy použít dálnici pokud je jejich konstrukční rychlost vyšší než 65km/hod. Chůze a jízda po dálnici vozidlům s nižší konstrukční rychlostí je zakázána s vyjímkou vozidel údržby dálnic.

§36
(4) Na dálnici nesmí řidič motorového vozidla nad 3.500kg, jízdní soupravy nad 7m délky předjíždět jiné vozidlo pokud nemá dostatečnou rychlost k jeho předjetí, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí. Ustanovení platící na dálnici platí také na silnici pro motorová vozidla.

§41 Jízda vozidlem s právem přednostní jízdy

(2) j) Vozidlo celní správy označené podle zvláštního právního předpisu je také vozidlo s právem předností jízdy.

(8) Dojde-li na dálnici nebo rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru k souvislým kolonám a tyto kolony zastaví, jsou řidiči povinni před zastavením vytvořit mezi sebou jízdní pruh široký nejméně 3m pro průjezd vozidel s právem předností jízdy. Tzn. řidič jedoucí v levém jízdním pruhu sjede co nejblíže k levé straně a řidič jedoucí v pravém jízdním pruhu k pravé straně. Pokud by byli 3 pruhy v jednom směru jízdy řidič v levém pruhu sjede co nejvíce k levé straně, řidič v prostředním pruhu sjede co nejvíce k řidiči v levém jízdním pruhu a řidič jedoucí v pravém jízdním pruhu sjede co nejvíce k pravému okraji, tak aby prostřední pruh zůstal průjezdný. O 4 jízdních pruzích v jednom směru se rozdělí na 2 a 2.

§43 Omezení jízdy některých vozidel

(1) Na dálnici a silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o hmotnosti nad 7.500kg a nákladním a speciálním automobilům nad 3.500kg s připojeným přípojným vozidlem.
a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00-22.00hod.
b) v sobotu v období od 1.7. -31.8. v době od 7.00-13.00hod.
c) v pátek v období od 1.7.-31.8 v době od 17.00-21.00hod.

(3) Zákaz jízdy neplatí
d) při přepravě zboží podléhajícího rychlé skáze, ale toto zboží musí zabírat nebo zabíralo v průběhu přepravy nejméně jednu polovinu
objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy.

Případné dotazy můžete vznést na tomto fóru : Norkova poradna

NOREK< Předch.   Další >

Diskuze k článku:
Zatím žádné příspěvky

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Zapamatovat
Zapomenuté heslo
Registrace
Nemáte účet?
Vytvořte jej!
Kdo je on-line
Právě zde jsou
Hosté : 51


Hlavní strana
Advertisement