Hlavní menu
Hlavní strana
Aktuality
Cestopisy
Recenze
Reportáže
Vzpomínáme
Prohledávání
Počasí
Slovník OV-ČJ
Džouky
Inzeráty
Budíky
Osobní stránky
Pokec
Fórum
Chat
Kalendář
Volte
Jak se Vám líbí?


Nový zákon o provozu na pozemních komunikacích - III. část PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator    Sobota, 20 květen 2006

§75 Řízení provozu pokyny policisty

(9) Příslušník Hasičského záchranného sboru ve stejnokroji, je také oprávněná osoba k řízení provozu, jeli to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události.

§77 Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

(5) Výjimku z místní nebo přechodné úpravy provozu, povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Výjimky nelze udělit z max. dovolené rychlosti , zákazu stání nebo zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu.

§79 Zastavování vozidel

(1) Zastavovat vozidla je oprávněn

c) Strážník obecní policie ve stejnokroji
1) před přechodem pro chodce .......................
2) jestliže řidič nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu

k) celník ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy

(8) K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie, obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií.

§82 Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

d) má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt
f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

§ 87a Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem

(1) Těmto dvěma vyšetřením a vyšetření neurologickému ( dále jen "EEG") je povinen se podrobovat

a) držitel ŘP skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil nad 7500kg nebo speciální automobil nad 7500kg nebo jízdní soupravu nad 7500kg

b) držitel ŘP skupin D a D+E nebo podskupin D1 a D1+E, který řídí tato vozidla.

(2) Tato vyšetření je řidič povinen podstoupit před zahájením výkonu činnosti, další vyšetření pak nejříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a pak každých pět let.

(3) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog.

(4) EEG popisuje neurolog s příslušným vzděláním a hodnotí jeho výsledek v kontextu klinického neurologického vyšetření.

(5) Tato vyšetření sed vyhotovují písemnou formou a jsou podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

(6) Náklady na tato vyšetření hradí řidič.

(7) Tato vyšetření se netýkají řidiče, který provádí dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

§94a Pozbytí řidičského oprávnění

(1) Držitel ŘP pozbývá ŘP dnem nabytí právní moci rozhodnutí, které mu bylo uloženo soudem nebo správním úřadem.

(2) ŘP je držitel povinen odevzdat příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

(3) Příslušný úřad vydá potvrzení o odevzdání ŘP.

Vrácení řidičského oprávnění

§102
(1) Po vypršení trestu nebo upuštění od zbytku trestu spočívajícího v zákazu řízení mot. voz., rozhodne o vrácení ŘP příslušný obecní úřad s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla ŘP.

(2) Žádost o vrácení ŘP musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:
d) i datum ukončení trestu, nebo datum upuštění od zbytku trestu

(3) K žádosti musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele
b) rozhodnutí o uložení trestu nebo ověřená kopie o opuštění zbytku trestu
c) doklad o odborné spůsobilosti k řízení mot. voz. příslušné skupiny podle odstavce 5, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

(5) Jestliže zákaz řízení je delší než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní i odbornou způsobilost. ( odborná způsobilost = zkouška v autoškole jako při získání ŘP )

( od podání žádosti o vrácení ŘP musí žadatel složit tuto zkoušku do 60 dní )

§ 104 Druhy řidičských průkazů
(2) K řízení mot. voz. na území České republiky opravňují
e) ŘP člena diplomatického personálu zastupitelstva úřadu cizího státu, který používá výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva

(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzory ŘP i mezinárodního ŘP a vzor ŘP Evropských společenství.

Vydávání řidičského průkazu

§109
(2) ŘP se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění
e) který žádá o výměnu ŘP Evropských společenství nebo ŘP vydaného cizím státem za ŘP vydaný státem ČR
g) který žádá o vydání ŘP náhradou za ŘP Evropských společenství ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.
( cizinci musejí mít na našem území trvalý nebo přechodný pobyt )

(3) ŘP vydá příslušný obecní úřad na žádost držitele ŘP

§ 110
(2) Jsou-li splněny podnímky pro vydání ŘP, vydá příslušný obecní úřad ŘP nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti.

(3) ŘP platí ode dne vydání 10 let. Výměna ŘP po uplynutí platnosti se provádí bezplatně.

(4) Žádá-li držitel vydání ŘP v kratší lhůtě než 20 dnů, lze mu vydat ŘP do 5 dnů po zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč

(5) ŘP je povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci. V případě výměny ŘP je držitel povinen odevzdat neplatný ŘP.< Předch.   Další >

Diskuze k článku:
Zatím žádné příspěvky

Přihlášení
Uživatelské jméno
Heslo
Zapamatovat
Zapomenuté heslo
Registrace
Nemáte účet?
Vytvořte jej!
Kdo je on-line
Právě zde jsou
Hosté : 50


Hlavní strana
Advertisement